DiplomaDe10 Blog Structura lucrării de licență, disertație sau doctorat în domeniul economic

Structura lucrării de licență, disertație sau doctorat în domeniul economic

Bun Găsit,

Dacă studiezi la: economie și finanțe, administrarea afacerilor, economia comerţului, turismului şi serviciilor; finanţe; contabilitate; contabilitate şi informatică de gestiune; cibernetică, statistică şi informatică economică; statistică şi previziune economică; informatică economică; economie şi afaceri internaţionale; management; marketing; știinţe administrative; administraţie publică.

Iată cum arată structura lucrării:


Introducere 

Justifică opțiunea pentru alegerea temei lucrării tale, urmărind:

- criteriul relevanței (orientarea către aspecte de fond ale domeniului)

– criteriul actualității (orientarea către prioritățile cercetării și practicii economice dintr-o anumită perioadă)

– criteriul specificității (posibilitatea delimitării clare). De asemenea, tot în partea introductivă vor fi prezentate, succint, cele patrucapitole ale lucrării de licență.


Capitolul I – conține aspecte privind delimitarea conceptuală (teoretică) a temei alese, cu referiri stricte la titlul lucrării. 

Capitolul se va constitui din sinteza realizată de către tine în urma consultării mai multor surse bibliografice, din literatura de specialitate națională și internațională, menționate la finalul lucrării, în bibliografie.


Capitolul II – conține prezentarea caracteristicilor tipologice ale organizației investigate și are drept conținut evidențierea principalelor elemente de diferențiere și localizare a firmei într-un anumit context local, național și internațional. 

Se urmăresc aspecte precum:

- prezentarea generală a organizației: denumire, forma juridică, adresa, structura acţionariatului, obiectul de activitate, cota de piață;

- gama de produse/servicii, oferta 

– structură, dimensiuni;

- structura organizatorică și resursele umane 

– se va anexa organigrama, se vor prezenta date privind dimensiunea și structura resurselor umane și eficiența utilizării resurselor umane;

- evaluarea performanțelor financiare ale, organizației prin indicatori economico-financiari:

a. indicatori de lichiditate;

b. indicatori de risc/datorii;

c. indicatori de profitabilitate/de rezultat;

d. indicatori de gestiune etc.


Capitolul III – poate conține unul dintre punctele următoare:

a) analiza mediului de marketing al organizației analizate. Se urmăresc aspecte precum:

- componentele micromediului organizației;

- componentele macromediului organizației;

- prezentarea caracteristicilor generale ale pieţei de referinţă (capacitatea efectivă şi potenţială, aria, structura, dinamica pieţei);

- analiza SWOT – puncte tari/slabe (cu reliefarea relaţiei de cauzalitate), oportunităţi/ameninţări (folosind matricea identificării oportunităţilor, respectiv ameninţărilor).

SAU

b) analiza diagnostic a domeniului investigat (managerial, producţie, resurse umane, comercial, informaţional, organizatoric, decizional, metodologic),

SAU

c) sau analiza SWOT, respectându

-se metodologia recomandată de ştiinţa managementului.

SAU

d) analiza activităţii în domeniul investigat, conform recomandărilor coordonatorului ştiinţific, curespectarea metodologiei managementului științific,

SAU

e) analiza pieței în cadrul căreia își desfășoară societatea respectivă activitatea, respectându-semetodologia recomandată de ştiinţa marketingului.


Capitolul IV – trebuie să conţină elemente de originalitate, prezentarea analitică a propriului demers științific, probând aplicarea pe o realitate concretă a abilităţilor de cercetare: 

– set de opţiuni strategico-tactice / măsuri de eficientizare a activităţii societăţii comerciale la care s-a realizat studiul de caz / strategia de dezvoltare / redresare / etc. sau alte propuneri relevante pentru tema abordată,

– analiza mix-ului de marketing

– cercetarea pieţei

– analiza activităţii de marketing la nivel de firmă

– elaborarea politicii de produs/preţ/distribuţie/promovare

– strategia de piaţă/marketing

– studierea comportamentului consumatorului

– strategii/campanii de marketing online

– piaţa serviciilor de…, strategii de marketing pentru internaţionalizarea afacerilor

- comunicarea de marketing la nivel de firmă

– CRM etc. 

Acestea vor fi enumerate, detaliate/descrise şi în mod obligatoriu fundamentate economic.


Concluzii şi propuneri: conţine concluziile care se desprind din studiul întreprins/tema abordată precum și un set de propuneri ale autorului lucrării în vederea îmbunătăţirii activităţii de ansamblu a firmei, urmărind eficienţa/eficacitatea (aşteptată) implementării măsurilor propuse, atât din punct de vedere cantitativ/cuantificabil, cât şi calitativ/necuantificabil.


Bibliografie: pentru identificarea şi utilizarea referinţelor bibliografice se recomandă următoarele aspecte:

– utilizarea unor surse de documente autentice şi actuale;

- în vederea asigurării unui nivel ştiințific ridicat cel puţin 30% dintre titlurile bibliografice este obligatoriu să fie din baze de bate internaționale.

Bibliografia va conţine minimum 15-30 lucrări de specialitate (în funcție de specializare și temă) din literatura naţională şi internaţională şi va fi ordonată alfabetic. 

Se vor preciza: numele autorului, iniţiala prenumelui, titlul lucrării, editura, anul apariţiei. 

De asemenea, se notează referinţele bibliografice de pe Internet, cu precizarea adresei complete a site-ului şi a datei la care s-a făcut accesarea.


Anexe: doar dacă este cazul (în măsura în care s-au făcut trimiteri la astfel de materiale, auxiliare, pe parcursul lucrării). 

Aici intră: tabele statistice de mari dimensiuni, bilanțuri contabile sau alte documente de evidență contabilă, etc.


Dacă ai nevoie de planul complet despre cum să-ți faci lucrarea, înscrie-te în cursul Diplomade10.

De asemenea, ceea ce îți explic aici, se aplică chiar dacă ești student la licență, disertație sau doctorand.

Iar informațiile se aplică tuturor domenilor de studiu.

Apasă pe butonul albastru, ca să afli cum te pot ajuta.

Despre Lorena

Salut,

Sunt Lorena și sunt primul coach de scriere academică din România.

Sunt doctor în economie și am finalizat și un program de postdoctorat la o universitate de renume.

Din 2021 am devenit fondatoarea Diplomade10.ro.

Am fondat această școală pentru a-i ajuta pe studenți, masteranzi și doctoranzi să scape de teama de ce vor scrie în lucrare și mai ales cum vor scrie.

Este nevoie să evoluăm în domeniul cercetării, să venim cu noi soluții pentru a face o lume mai bună.

Dacă ai orice nelămuriri, te rog să-mi scrii. 

Lasă un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alte postări asemănătoare